01
01
การอบรมทีมปฏิบัติงาน การให้ใบสั่งการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ร.พ.นพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ
02
02
การประชุมปรึกษาหารือทีมบุคลากรด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 4 ธันวาคม 2556
03
03
การอบรมการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic review) ระยะที่4 "สถิติและการจัดการข้อมูล : การทบทวนอย่างเป็นระบบ" 7-8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
01
01
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) ในการทดลองทางคลินิก ณ โรงแรมอมารี ดอนเมิอง 10-11 กรกฎาคม 2556
Copyright 2011 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free