01
01
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงพยาบาลเลิดสิน 15 กรกฎาคม 2557
02
02
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
03
03
การอบรมทีมปฏิบัติงาน การให้ใบสั่งการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ร.พ.นพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ
01
01
การประชุมปรึกษาหารือทีมบุคลากรด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 4 ธันวาคม 2556
Copyright 2011 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free