พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
     
   ประกาศเรื่องการกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ 2557 และเอกสารประกอบการจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าจ้างและให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง
    » เอกสารหมายเลข 1
    » เอกสารหมายเลข 2
    » เอกสารหมายเลข 3
    » เอกสารหมายเลข 4
    » เอกสารหมายเลข 5
    » เอกสารหมายเลข 6
    » เอกสารหมายเลข 7
    » เอกสารหมายเลข 8
 
   ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป สังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ.2557  
  แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของกรมการแพทย์  
  กรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี (ปีงบประมาณ 2557 - 2560)  
 
 1.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 3.โรงพยาบาลราชวิถี
 4.โรงพยาบาลเลิดสิน
 5.โรงพยาบาลสงฆ์
 6.ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 7.สถาบันทันตกรรม
 8.สถาบันประสาทวิทยา
 9.โรงพยาบาลปประสาทเชียงใหม่
 10.สถาบันพยาธิวิทยา
 11.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 12.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
 13.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 14.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 15.โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
 16.โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 17.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 18.โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 19.สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
 20.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 21.โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
 22.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
 23.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
 24.โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 25.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
 26.สถาบันโรคทรวงอก
 27.สถาบันโรคผิวหนัง
 28.โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 29.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 30.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
     
  แบบฟอร์ม  
  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์  
  แบบ ก.พ. 7 (ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  
  ตัวอย่าง เอกสารการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์  
  แบบฟอร์มรายงานผลการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดกรมการแพทย์  
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ปีการศึกษา 2558  
     
     
 
  กรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี (ปีงบประมาณ 2557 - 2560)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   
   
   
 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  607172        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์