การขอรับทุนในประเทศ

วิธีการ
1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแจ้งเวียนการเปิดรับสมัครบุคคลากรเพื่อนศึกษาต่อภายในประเทศเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี
2. หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการสนับสนุนบุคลากร กรมการแพทย์ เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ
3. ผู้ขอรับทุนจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศด้วยเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ โดยผู้อำนวยการกอง โรงพยาบาล สถาบัน สำนัก ศูนย์ เห็นชอบ แผนงานโครงการ
4. หน่วยงานจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และนำเสนอต่อคณะทำงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ (พัฒนาบุคลากร)
5. คณะทำงานกองทุนฯ พิจารณากลั่นกรองบุคลากรของกรมการแพทย์ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการแพทย์กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์เพื่อพิจารณาต่อไป
6. ภายหลังการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำหนังสือเสนออธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อขออนุมัติให้กับผู้สมัครที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให้การสนับสนุน
7. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะส่งหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนทราบ
8. ผู้ขอรับทุนจัดทำสัญญาการศึกษาตามที่กำหนดในประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการสนับสนุนบุคลากรกรมการแพทย์ เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ
9. กรณีที่ผู้ขอรับทุนประสงค์ยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ ฯลฯ ให้จัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติยกเลิก เปลี่ยนแปลง ฯลฯ พร้อมชี้แจงเหตุผล และแนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้นำเสนออธิบดีกรมการแพทย์ พิจารณาต่อไป
9. ผู้รับทุนต้องส่งผลการศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และให้ส่งรายงานผลการศึกษาหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 6 เดือนต่อคณะกรรมการกองทุนฯ โดยผ่านคณะทำงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์(พัฒนาบุคลากร)

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการสนับสนุนบุคลากร กรมการแพทย์ เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการลาไปศึกษา หรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552

แบบฟอร์ม
ใบสมัครขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์

การขอรับทุนในต่างประเทศ

วิธีการ
1. หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกแผนงาน โครงการ ที่ปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พร้อมสรรหาตัวบุคคลเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
2. ดำเนินการเขียนแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับทุน พร้อมประสานและติดต่อสถานศึกษา ฝึกอบรมเพื่อขอใบตอบรับจากสถานศึกษา ฝึกอบรม
3. จัดส่งแผนงาน โครงการ พร้อมแบบใบตอบรับจากสถานศึกษาไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมนี้ด้วย
4. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการตรวจสอบแผนงาน โครงการตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ และนัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
5. ภายหลังการประชุมคณะทำงานฯ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้คณะทำงานพิจารณารับรองรายงานการประชุม และจัดทำหนังสือเสนออธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อขออนุมัติโครงการตามมติคณะทำงานเห็นชอบให้การสนับสนุน
6. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะส่งหนังสืออนุมัติโครงการที่ได้รับการอนุมัติและแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
7. ภายหลังจากที่หน่วยงานได้รับแจ้งเรื่องโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้หน่วยงานดำเนินการประสานไปยังตัวบุคคลผู้ได้รับทุนให้ดำเนินการขอวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม พร้อมจัดทำหนังสือเดินทาง ตลอดจนทำสัญญาลาศึกษาและขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ไปยังสำนักยุทธศาสตร์
8. ดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมแนบสัญญายืมเงินงบประมาณ, สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบสำเนาหนังสือที่กรมการแพทย์แจ้งเรื่องอนุมัติเงินงบประมาณไปยังกองคลัง
9. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์เปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานที่ ตัวบุคคล งบประมาณ ฯลฯ ให้จัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไปพร้อมแนบหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา หรือหลักฐานอื่นๆ ส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจะได้นำเสนออธิบดีกรมการแพทย์หรือคณะทำงานฯ พิจารณาต่อไป

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ในต่างประเทศ) พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป ประเทภเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข