แผน HR Scorecard 2557
  คำอธิบายและหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2557
  แบบฟอร์มรายงานผล
 
     
     
   รับสมัคร Hipps
  ตัวอย่างใบรับสมัคร
  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
     
     
 
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลปริมาณงาน
  9 สายงาน
  กิจกรรม 6 ฝ่าย(กลุ่มภารกิจอำนวยการ)
  แบบฟอร์ม พกส. 10%
  แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
  แบบฟอร์มสรุปการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
  การวิเคราะห์ภาระงานและพิจารณาการใช้กำลังคนฯ
  ประชุมกรอบอัตรากำลังฯ 8 ต.ค. 2556
  ตัวอย่างงานวิชาการพยาบาลวิชาชีพ
 
      
       

 
 
 
     
 การประเมินผลงานวิชาการ

  การประเมินตาม ว 16
  การประเมินตาม ว 10
  การประเมินตาม ว 34
  ประกาศชื่อผลงาน
  รายงานผลการประเมิน

 
     
     
 การพัฒนาบุคลากร

  ข่าวการฝึกอบรม
  การขอรับทุน(ใน/นอกประเทศ)
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
  KM การจัดการความรู้

 
     
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวรับสมัครงาน
  ข่าวรับสมัครคัดเลือกฯ(ชี้ตัว)
  ข่าวรับโอน รับย้าย ข้าราชการ

 
     
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  311690        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์