HR Scorecard

  แผน HR Scorecard 2557 - 2560
  แผน HR Scorecard 2558
  คำอธิบายและหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2558
  แบบฟอร์มรายงานผลปี 2558

 
     
     
 


Hipps

  รับสมัคร Hipps
  ตัวอย่างใบรับสมัคร
  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
     
     
 


การวิเคราะห์ภาระงานฯ

การประชุมวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อจัดทำ แผนความต้องการกำลังคน (FTE) ของหน่วยงานในส่วนกลาง (24 ก.ค. 57)
การประชุมกรอบอัตรากำลังฯ (8 ต.ค. 56)

แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลอัตรากำลังสำหรับประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

 
      
       

 

 
 
 
     
 การประเมินผลงานวิชาการ

  การประเมินตาม ว 16
  การประเมินตาม ว 10
  การประเมินตาม ว 34
  ประกาศชื่อผลงาน
  รายงานผลการประเมิน

 
     
     
 การพัฒนาบุคลากร

  แบบข้อมูลการขอโควตาข้าราชการและลูกจ้างประจำลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
  ข่าวการฝึกอบรม
  การขอรับทุน(ใน/นอกประเทศ)
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
  KM การจัดการความรู้

 
     
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวรับสมัครงาน
  ข่าวรับสมัครคัดเลือกฯ(ชี้ตัว)
  ข่าวรับโอน รับย้าย ข้าราชการ

 
     
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  607318        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์