เรื่อง
 
เรื่อง
 
1. ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 17.วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลัก          ประกันสัญญา ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42 ลว 15 กันยายน 2532  
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกศ์ พ.ศ.2549  
3. การเพิ่มเติมความหมายของคำว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา     
    ที่ นร (กวพ) 1002/ว 44 ลว 19 กันยายน 2532
 
4. การดำเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)          
   ที่ นร 0504/ว228 ลว 28 ธันวาคม 2548
 
19.การใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง   
     ที่ นร (กวพ) 1305/ว 19 ลว 4 มกราคม 2544
 
5. การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ ที่ นร (กวพ) 1305/ว2550 ลว 24 มีนาคม 2542  
6. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ที่ นร 1305/ว 9226 ลว 8 ตุลาคม 2542 20.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา    
    ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608 ลว 5 ตุลาคม 2544
 
7. ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ     
   ที่ นร 2305/ว5855 ลว 11 กรกฎาคม 2544
 
21.การยกเว้นค่าปรับให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง   
    ที่ สร 1001/ว 27 ลว 28 กรกฎาคม 2524
 
8. การจัดทำเอกสารสอบราคา และประกาศเผยแพร่การสอบราคา     
    ที่ นร (กวพ) 1204/ว858 ลว 7 ธันวาคม 2535
 
22.การจ่ายเงินค่าบริการกำจัดปลวก ที่ สร 1001/ว 44 ลว 4 ธันวาคม 2524  
9. การจัดหาพัสดุในการฝึกอบรมของส่วนราชการ     
    ที่ นร (กวพ) 1204/ว266 ลว 11 มกราคม 2535
23.การจัดหาพัสดุโดยใช้เงินทดรองราชการ ที่ นร (กวพ) 1304/ว 75 ลว 7 มกราคม 2540  
24.การตรวจสอบผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    
     ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2436 ลว 15 มีนาคม 2543
 
10.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิก หรือเลื่อนการประกวดราคา     
    ที่ นร (กวพ) 1305/ว 4352 ลว 5 มิถุนายน 2541
 
26.การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535     ในการจัดหา อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของส่วนราชการ  
11.การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 1170 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2543  
12.แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า   
    ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลว 16 มีนาคม 2543
27.ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย  
28.แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันของ)  
13.การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง    
    ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8186 ลว 13 สิงหาคม 2543
29.แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)  
30.สรุปการอบรมจากกรมบัญชีกลาง  
14.การจ้างที่ปรึกษาไทยและวิธีปฏิบัติในการขอทราบรายชื่อที่ปรึกษาจากสำนักบริหาร
    หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ นพ (กวพ) 1305/ว 1902 ลว 8 มีนาคม 2544
   
   
15.การพิจารณาโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
    พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8509 ลว 1 ตุลาคม 2544
   
   
16.การพิจารณายกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องแต่ไม่อาจลงนามใน   
    สัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ที่ นร (กวพ) 1002/ว 57 ลว 16 ธันวาคม 2530
   
   
     
   
     
รวบรวมข้อมูลโดย นางทัศนา มหุตติการ