เรื่อง
 
เรื่อง
 
1. เปรียบเทียบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526&พ.ศ.2548 23. ระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการทำวิจัย พ.ศ.2547  
2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 24. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/30237 ลว 1 พ.ย.48 เรื่อง การให้ลูกจ้าง       
   เงินนอกงบประมาณในสังกัดกรมการแพทย์มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
   กระทรวงการคลังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2520  
4. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว.42 ลว 26 ก.ค.50          
   เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่าย
   อื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 
25.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว344 ลว 7 ก.ย. 48 เรื่อง การชำระค่าบัตร    
     โดยสารเครื่องบินโดยใช้บัตรเครดิตประเภทที่ออกให้กับหน่วยงานราชการ
 
 
5. หนังสือบริษัทการบินไทย ที่ 35095093/2550 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้
   เงินค่าบัตรโดยสารเครื่องของหน่วยราชการ
26. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว85 ลว 30 พ.ค.48 เรื่อง      
   เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ "ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
   ว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2548
 
 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
   ราชการ พ.ศ.2550
 
27. หนังสือที่ สธ 0303/1280 ลว 2 พ.ค.48 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ การเบิกจ่าย       
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบัน และการรับรองหลักสูตรและหรือกิจกรรม
   การศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2547 ของสภาการพยาบาล
 
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลว 7 ก.พ.50     
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
   ราชการ พ.ศ.2550 (แบบหลักฐานการเบิกจ่าย)
 
 
28. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว67 ลว 12 เม.ย.48    
     เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
 
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ     
    ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 บัญชีหมายเลข 1-4, แบบรายละเอียดฯ
 
29. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2536  
9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/19378 ลว 6 ก.ย.49 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 30. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว101 ลว 9 ก.ย.47 เรื่อง การเบิก    
     จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
 
10. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/28058 ลว 3 ก.ย.46    
    การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (สายด่วนไข้เลือดออก)
 
31. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว73 ลว 17 มิ.ย.47 เรื่อง การเบิกจ่าย    
     ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
 
11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 205 ลว 25 พ.ค.49 เรื่องระเบียบ    
    กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ   
    ส่วนราชการ พ.ศ. 2549
 
32. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว25 ลว 22 ม.ค.47 เรื่อง การใช้   
     ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 
 
12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร    
    งานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 (คู่มือคำอธิบาย) ภาคผนก
33. หนังสือกรมบัญชี ที่ กค 0409.7/ว 40842 ลว 31 ธ.ค.46 เรื่อง การเบิกค่าธรรมเนียม   
     ในการคืนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
 
 
13. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 28 ลว 18 เม.ย.49 เรื่องการเทียบตำแหน่ง 34. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/6264 ลว 5 มี.ค.46 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่า   
     สมนาคุณผู้ป่วย
 
14.หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/13649 ลว 25 มี.ค.2526 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย    
    ในการเดินทางไปราชการของผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
 
35. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว13 ลว 4 ก.พ.46       
   เรื่อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  
ไปราชการ
 
15.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0514/ว 8 ลว 26 ม.ค. 38 เรื่อง การเทียบ    
    ตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 
 
16.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว44 ลว 9 มิ.ย.46    
    เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
36.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0505.4/ว90 ลว 24 ก.ย.45 เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณี    
    กากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย
 
 
17. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว18 ลว 13 ม.ค.47 37. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.7/3724 ลว 24 พ.ค.44 เรื่อง การเบิกจ่าย   
     ค่าใช้จ่ายในการประเมินและรับรองคุณภาพ
 
18. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว56 ลว 22 มี.ค.48    
    เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
 
38. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว130 ลว 28 ธ.ค.41 เรื่องการเบิกจ่ายเงิน       
   ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารและค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ของผู้เดินทางไปราชการ
   ต่างประเทศชั่วคราว
 
19. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/24638 ลว 5 ก.ย.48    
    เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
 
 
20. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว165 ลว 1 พ.ย.48 เรื่อง การเก็บเงินค่า    
    ลงทะเบียนในการจัดประชุมระหว่างประเทศไว้ใช้จ่าย
39. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.9/21386 ลว 29 พ.ค.40 เรื่อง การเพิ่ม       
   ค่าตอบแทนแพทย์ภายนอกผู้มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้วยเงินบำรุงและค่าสอน
   ในการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
 
 
21. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/28393 ลว 10 ต.ค.48 เรื่อง การเบิกจ่าย    
    ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย และที่ปรึกษา
 
40. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว71 ลว 11 มิ.ย.39   
     เรื่องการเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
 
22. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/31981 ลว 13 ต.ค.46 เรื่อง การเบิกจ่าย    
    ค่าตอบแทนในการทำวิจัย
 
41. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว64 ลว 10 ก.ค.38 เรื่องการเบิกเงินค่าธรรมเนียม  
     
รวบรวมข้อมูลโดย นางทัศนา มหุตติการ