PMQA   
 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    
Untitled Document
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด1:
การนำองค์กร
หมวด2:
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด3:
การให้ความสำคัญกับ ผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด4:
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด5:
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด6:
การจัดการกระบวนการ
หมวด7:
ผลลัพธ์การดำเนินการ
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 คน
เริ่มนับ มกราคม 2553
>
หมวด 6 : กระบวนงานงบประมาณ
   
กระบวนการทำงาน
คู่มือการดำเนินการโครงการวิจัย
แผนผังแสดงวิธีการเผยแพร่งานวิจัยและ/หรือการนำไปใช้ประโยชน์
แผนผังแสดงขั้นตอนของการดำเนินโครงการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง
   
หมวด 6 : กระบวนการวิจัย
 

กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณ
แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณ