PMQA   
 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    
Untitled Document
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด1:
การนำองค์กร
หมวด2:
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด3:
การให้ความสำคัญกับ ผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด4:
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด5:
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด6:
การจัดการกระบวนการ
หมวด7:
ผลลัพธ์การดำเนินการ
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 คน
เริ่มนับ มกราคม 2553
หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
   
   
ข้อมูลหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรไปศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ