PMQA   
 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    
Untitled Document
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด1:
การนำองค์กร
หมวด2:
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด3:
การให้ความสำคัญกับ ผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด4:
การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด5:
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด6:
การจัดการกระบวนการ
หมวด7:
ผลลัพธ์การดำเนินการ
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 คน
เริ่มนับ มกราคม 2553
หมวด 2 : การวางแผนยุทธศาสตร์
   
   
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ พ.ศ.2554
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์ พ.ศ.2553
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปี 2554
KM แผนงาน ปี 2553 เรื่อง Scenario Based Strategic
KM แผนงาน ปี 2552 เรื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างไรให้สำเร็จ
ข้อมูลทางสาธารณสุขที่สำคัญ
แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2551-2554)
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ประจำปี 2553
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ประจำปี 2552
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2551
แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์ ประจำปี 2553
แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์ ประจำปี 2552
แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์ ประจำปี 2551
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551