ค้นหาข้อมูล
ค้นหาหัวข้อ ช่วงปีงบประมาณ ประเภทหน่วยงานที่ทำสัญญา
เพิ่มข้อมูล รายงานเกี่ยวกับMOU
ลำดับ
บันทึกข้อตกลง
ระหว่างหน่วย
วันเดือนปี
วันที่สิ้นสุด
34
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๗๖ จังหวัด โดย สปสช.ให้เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ (สิ้นสุดโครงการแล้ว) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ สปสช. 1-10-2009 11:13:44 30-11-2010 11:14:16
35
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๗๖ จังหวัด โดย สปสช.ให้เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ สปสช. 1-12-2010 11:16:27 1-11-2012 11:17:0
36
ขอให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติสนับสนุนในระบบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1-6-2009 11:19:20
37
โครงการวิจัยเรื่องมะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9-8-2009 11:23:0
38
การร่วมให้บริการตรวจร่างกายด้วยเครื่องตรวจร่างกายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 3T สถาบันประสาทวิทยา กับ บริษัท รัชวิภา พลัส จำกัด 11-4-2012 14:0:31
39
Exchange personnels to promote academic development, to set up training programmes etc. สถาบันประสาทวิทยา กับ TRIBHUVAN UNIVERSITY, INSTITUTE OF MEDICINE (IOM) , MAHARAJGUNJ, KATHMANDU,NEPAL 1-4-2012 14:4:56
40
โครงการศูนย์หลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สถาบันประสาทวิทยา กับ โรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ ๓๘ แห่ง 25-7-2010 14:7:48
41
การจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนทางด้านวิชกาการด้านงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1-1-2008 14:14:33 31-12-2018 14:15:2
42
การพัฒนาบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10-5-2010 14:19:11 10-5-2017 14:20:3
43
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยการเสริมระบบปฏิบัติการในโรงพยาบาล และการวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ สวทช. 7-5-2010 14:31:58 7-7-2016 14:33:45

Total 75 Record
1 2 3 4 5 6 7 8