โครงการ จัดการความรู้สารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์(KM HIS) (2015-08-24)
  ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง 10 ก.ย. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้สมัครนอกสังกัดกรมการแพทย์)  (2015-08-13)
  ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง 10 ก.ย. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้สมัครในสังกัดกรมการแพทย์)  (2015-08-13)
  โครงการอบรมฟื้นฟูการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD - 10) (2015-08-10)
  แพทย์เตือนเบาหวานเรื้อรัง ทำหลอดเลือดหัวใจเสื่อม (2015-08-07)
  ประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 10-11 สิงหาคม 2558 รับสมัครถึง 8 สิงหาคม 2558 (2015-07-16)
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรมการแพทย์ กับ สำนักระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 2 (**สำหรับในสังกัดกรมการแพทย์) (2015-08-03)
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรมการแพทย์ กับ สำนักระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 2 (**สำหรับนอกสังกัดกรมการแพทย์) (2015-08-03)
  ประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 24-26 สิงหาคม 2558  (2015-07-24)
  ผลงานที่ได้รับคัดเลือก Oral Presentation ในการประชุมวิชาการคลอดมาตรฐานสำหรับสถานบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 (2015-07-22)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th