เชิญประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถีในหัวข้อ สาธารณสุขไทย เทรนด์ใหม่ทันโลก (2017-02-20)
  รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือและแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพและมีสิทธิออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์ฯ (2017-02-16)
  เตือนมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน เสี่ยงตับอักเสบบีก่อมะเร็งตับ (2017-02-13)
  ขอเชิญทำข่าว พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (2017-02-10)
  แพทย์แนะหยุดพักเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุจากบ้านหมุน (2017-02-07)
  ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและสามารถออกใบรับรองแพทย์ และรายชื่อแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ (2017-02-01)
  โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน ไม่อันตราย ไม่ติดต่อ แต่เป็นเรื้อรังให้รำคาญใจ (2017-01-27)
  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2017-01-27)
  สรุปการตรวจประเมินสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือฯ พ.ศ.2558 (2017-01-26)
  กรมการแพทย์เตือนภัยโรคฮิตของคนทำงาน (2017-01-20)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th