การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ (2017-08-11)
  รายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (2017-08-11)
  กรมการแพทย์โชว์นวัตกรรม อิมมูโนฮีสโตเคมี (2017-08-10)
  แพทย์ชี้มะเร็ง รู้เร็วรักษาหายได้ (2017-08-08)
  ภัยเงียบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เสี่ยงชีวิตใน 1 ชั่วโมง (2017-07-20)
  โครงการ มหกรรมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2560 (2017-07-27)
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ก้าวสู่ระดับประเทศและอาเซียน (2017-07-07)
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ ดรงแรมอมารี เรสซิเด้นท์ พัทยา จ.ชลบุรี (2017-07-12)
  กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรคนประจำเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (2017-07-12)
  สถาบันโรคผิวหนังเตือนภัยจากการแพ้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางกลุ่มที่ทำให้มีผิวขาว (2017-07-05)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th