กรมการแพทย์ เพิ่มศักยภาพทีมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง ช่วยค้นพบมะเร็งระยะเริ่มแรก (2016-12-01)
  กรมการแพทย์เตือนระวังแมลงด้วงก้นกระดก ทำให้ผื่นผิวหนังอักเสบ แต่ป้องกันและรักษาได้ (2016-12-01)
  สรุปผลการรับรองสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือฯ (2016-11-30)
  ขอเชิญทำข่าว พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์และกรอบการดำเนินงานพัฒนาเขตสุชภาพด้านยาและสารเสพติดฯ (2016-11-30)
  โรคต้อหิน เสี่ยงตาบอดถาวรพบมากในวัย 40-60 ปี (2016-11-29)
  ขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสั้น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภากาชาดไทย รณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา (2016-11-25)
  หมอย้ำผู้ป่วยเบาหวานควรตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้งป้องกันตาบอด (2016-11-22)
  รายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเพื่อออกใบรับรองแพทย์แก่คนประจำเรือ (2016-11-22)
  กรมการแพทย์รุก "พัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล" (2016-11-17)
  รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนประจำเรือ รอบที่2 (2016-11-14)

พัฒนาโดย สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6315
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th