ลงทะเบียนประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน  (2014-04-17)
  ผิวหนังอับเสบจากด้วงก้นกระดก(Paederous dermatitis) (2014-04-10)
  ขอเชิญที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Healthcare Technology Summit 2014 ในวันที่ 22-23 พ.ค.57 ณ ห้องนภาลัย BC โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี (2014-04-04)
  การประชุมวิชาการ กรมการแพทย์พบเขตบริการสุขภาพ (2014-03-27)
  ขอเรียนเชิญผู้มีเมตตาจิตร่วมทำบุญฌาปนกิจศพผู้ป่วยยากไร้ ศพไม่มีญาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เม.ย. 57 ณ วัดอภัยทายาราม (2014-03-26)
  เอกสารเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) วันที่18-20 มี.ค.57 ณ โรงแรมการ์เดนคลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยา จ.ชลบุรี (2014-03-26)
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2014-03-24)
  หลักเกณฑ์กลางค่าใช้จ่ายของกรมการแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (2014-03-06)
  บทความวิชาการทางการแพทย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและฉุกเฉินกรณีผู้ได้รับผลกระทบจาการใช้สารเคมีและแก๊สพิษ (2014-03-05)
  3 ข้อวิงวอน จาก รพ. เด็ก (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) ท่ามกลางปมความขัดแย้งของบ้านเมือง  (2014-02-25)

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th