หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางการพยาบาลจากงานประจำ (R2R) โดยมี ผศ.ดร. เดชา ทำดี และ นายชยุต ใหม่เขียว จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร หัวหน้า กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
งานสุขศึกษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ในกิจกรรม “ รวมพลคนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ” ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
แพทย์หญิงกิตติยา มณีเชษฐา ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองโรคมะเร็งตับแก่ประชาชาชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดพะเยา ณ พื้นที่ที่มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งตับสูง จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอแม่ใจ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงรายงานผู้บาดเจ็บจากการขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศเมื่อวานนี้ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และรศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ระยะสั้นเรื่อง “New Concepts in the management of head and neck cancer 12th international course” สำหรับ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี แถลงข่าวการดูแลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติงาน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.79354  วินาที