หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186]
ภาพกิจกรรม
2413นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและชมนวัตกรรมการรักษาโรคผิวหนังด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การรักษาผิวหนังอักเสบด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันโรคผิวหนัง จากแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง รวมทั้งมอบนโยบายและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ณ สถาบันโรคผิวหนัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
2412วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2559)ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยภายหลังพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล(International Occupational Medicine Development) ครั้งที่ 2 ว่ากลุ่มวัยทำงานถือเป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจ ของประเทศปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนวัยทำงานบางส่วนยังประสบปัญหาด้านสุขภาพ การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานหรือคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ที่ดำเนินงานคลินิกในสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและยกระดับการดูแลกลุ่มคนวัยทำงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากลโดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมด้านงบประมาณ และสมาคมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยด้านแพทย์อาชีวเวชศาสตร์สำหรับวิทยากรที่มาบรรยาย ให้ความรู้ล้วนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และระบบ อาชีวเวชศาสตร์ในระดับโลก
2411นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระราช กุศลครบรอบ 30 วันแห่งการสวรรคต โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ โถงชั้น 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาตบรมราชชนนีเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2410คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางร่วมประชุมวิชาการพร้อมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 13th National Cancer Conference “Promoting Excellence in ASEAN Cancer Care” วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยนพ.ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนางกาญจนา ดาวประเสริฐ หัวหน้างานทะเบียนมะเร็ง นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Cancer Incidence Trends in Northern Thailand , ดร.ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Effect of Zingiber cassumnar Extract on Human Lung Cancer Cell Growth and Progression การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
2409วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) ที่สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ และนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันโรคทรวงอก พร้อมทั้งรับชมวิดีทัศน์และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของสถาบันโรคทรวงอกจากแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ โดยสถาบันโรคทรวงอกถือเป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอด สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพของสถาบันฯ รวมถึงเครือข่ายการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ทั้งนี้ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นเลิศในการรักษาพยาบาลทางด้านโรคหัวใจและปอด ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนเกิดความประทับใจในการรับบริการ
2408นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดบริการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดโดยเภสัชกร "ถ่ายทอดประสบการณ์และนวัตกรรมเพื่อการผสมยาเคมีบำบัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
2407นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแห่งใหม่ รวมถึงหอผู้ป่วยต่างๆ และพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแห่งปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จากนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวมทั้งบุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ โดยอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นเลิศในการรักษาพยาบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเป็นไปตามภารกิจของกรมการแพทย์
2405วันนี้(14 พฤศจิกายน 2559) ที่แพทยสภา ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2559โดยมีนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในฐานะแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาประจำปีนี้ ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ คือ การริเริ่มจัดตั้งธนาคารแว่นตาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดต้อกระจกให้กับประชาชน และพัฒนาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)จ.นครปฐม ให้มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานด้านการรักษา โดยเฉพาะโรคทางจักษุ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และขยายพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยการจัดสร้างอาคาร 9 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกมากมาย ดำรงตำแหน่งด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการแพทยสภา จึงได้คัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559
2404วันนี้(11 พฤศจิกายน 2559) ที่ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย(กอร.รส.) สนามหลวง กรุงเทพฯ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข และแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมประชุมหารือการจัดระบบรักษาพยาบาล เพื่อทำความเข้าใจกับทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ชีพทุกหน่วยงาน ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดเตรียม แผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสถานพยาบาลประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร มูลนิธิภาคเอกชน รองรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการหารือการปรับเปลี่ยนแผนผังจุดบริการต่างๆโดยรอบสนามหลวง ทั้งหน่วยปฐมพยาบาล เต้นท์สำหรับบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯให้เหมาะสมและครอบคลุมกับพื้นที่ สามารถบริการประชาชนด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
2403วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2559) ที่โรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ ลงพื้นที่ดูความพร้อมการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน นำชมพร้อมรายงานข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การให้บริการประชาชน

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.01874  วินาที