หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181]
ภาพกิจกรรม
1997นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิด การประชุมระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านทันตกรรมในประชาคมอาเซียน “Development of ASEAN Oral Health Network” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
1996นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ติดตามการดำเนินงาน Service plan สาขามะเร็ง ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
1995นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ติดตามการดำเนินงาน Service plan สาขามะเร็ง และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
1994นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
1993งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2559 กลุ่มจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ เชียงราย พะเยาและจังหวัดน่าน โดยมี นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิก รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำทะเบียนมะเร็งในภาคเหนือ ณ โรงแรมสวนสวรรค์รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
1992นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการของเสียประเภทสารเคมี และเภสัชภัณฑ์ในสถานบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
1991นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี” ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ สำหรับรังสีแพทย์และแพทย์ทั่วไปภายใต้โครงการ : กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปีในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาตลอดจน ในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
1989เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษี เชิงรุกของสำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยจัดให้มีการยื่นแบบภาษีและรับชำระภาษี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
1988นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธานเปิด "โครงการวันน้ำโลก" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และร่วมกันประหยัดน้ำ ณ สวนสุขภาพอินซ์เคป โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
1987นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาล (หลักสูตร 5 วัน) Cancer Nurse Coordinator ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.03646  วินาที