หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196]
ภาพกิจกรรม
2555นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยทีมงานจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ บ้านกุ๊บกั๊บ อำเภอแม่แตง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติวนา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ ให้กำลังใจและพัฒนาบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
2554สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดแถลงข่าว"โครงการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี:ขยายเครือข่ายในการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่สู่ชุมชน" โดยได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงโทษของการสูบบุหรี่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่12 มกราคม 2560
2553ประมวลภาพทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ลงพื้นที่ในการออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพประชาชน ในระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560
2552คณะศึกษาดูงานของกรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล รองผู้อำนวยการด้านอาชีวเวชศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระหว่าง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ Universiti Brunei Darussalam ในการนี้ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันได้ร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม MOU ด้วย โดยเนื้อหาคือการแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่วมมือฝึกอบรม วิจัยและสนับสนุนเกณฑ์วินิจฉัยโรคจากการทำงานระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
2550กิจกรรมเพื่อสุขภาพ "ชาวสาธารณสุขรวมใจ ออกกำลังกายทุกวันพุธ" คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกัน ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บุคลากร ของหน่วยงานมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งวันนี้ (11 มกราคม 2560) กรมการแพทย์รับหน้าที่เป็นเจ้า ภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ณ สวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข
2547นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าว ของขวัญวันเด็กปี 2560 สร้างเด็กไทยสายตาดี เร่งคัดกรองสายตาเด็กป.1 กว่า 1 ล้านคน และมอบแว่นตาให้เด็กสายตาผิดปกติฟรี ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
2546ประมวลภาพกรมการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ลงพื้นที่ ดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมมอบยา เวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ ประชาชนที่ประภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดต่างๆในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2560
2545สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของบุคลากรศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยฯ ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 โดยมี นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2560
2543โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง มอบยารักษาโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ นำยารักษาโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันจำนวน 1,100 ชุด มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
2542โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ มอบให้ผู้แทนนำเครื่องสังฆทาน สบง จีวร ยาสามัญประจำบ้านและของใช้ต่างๆ ไปบริจาคช่วยเหลือวัดที่ถูกน้ำท่วม ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.01866  วินาที