หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาลำปาง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลน่าน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดทำมาตรฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน จัดโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ตามโครงการตรวจหามะเร็งเต้านม เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2557 ณ สวนสาธารณเทศบาลนครลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 2557
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านโภชนาการโรคมะเร็ง” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาจัดกิจกรรมทำบุญและสังฆทานประจำเดือนเกิดเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์จาก School of Nursing and Midwifery, Newcastle University, Australia ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แบบประคับประคอง โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและคณะต้อนรับ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 16” โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายองค์กรร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ร่วมกิจกรรม ณ สถาบันธัญญารักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เรื่องสุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยมีแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.57543  วินาที