หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161]
ภาพกิจกรรม
2145 นายธนเดช สินธุเสก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามแนวปัฏฐาน 4 จากพระวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ณรีสอร์ทระเบียงไพรแวลลีย์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
2144นายจินดา มุกดาดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลวชิราลงกรณ์ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการทำวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยมี ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
2143แพทย์หญิงวัชรี ต่อนี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลง กรณธัญบุรี ต้อนรับ คณะบุคลากรพยาบาล เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร อบรมพยาบาลแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ ป่วย จัดโดยโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้า ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
2142นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559 โดยนำเสนอผลงานที่เข้าร่วมการประกวดพร้อม พิธีรับรางวัล และใบประกาศนียบัตรของผู้เข้าร่วมการประกวด ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2141นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการเเพทย์ ลงนามความร่วมมือ โครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี” ระหว่าง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด และสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น M อาคาร อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2140นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559
2139นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในงานธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 18 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559
2138นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการเเพทย์ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หลักสูตร 10 วัน เเละมอบประกาศนียบัตร ให้แก่พยาบาลที่จบการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการเเพทย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2137นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ลงนามบันทึกสัญญารับ - ส่งตัวผู้ป่วย “ผู้ประกันตน” ระหว่างสถานพยาบาลระดับสูงกว่า (Supra Contractor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
2136นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 25559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.02506  วินาที