หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 เรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต โดยมีคณะอาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการ Stop Tobacco Stop Cancer เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และสุขภาพ บุหรี่กับโรคมะเร็ง การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและเทคนิคการเลิกบุหรี่ การบริการตรวจสมรรถภาพปอดและบริการสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมแจกสื่อรณรงค์แก่ผู้รับบริการ และการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง บรรยายเรื่องโรคจากการทำงาน พร้อมคณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง โดยมีกิจกรรมตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง โดยทีมอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง ณ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
กรมการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ "รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน" ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์ ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์ทวี รัตนชูเอก นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวรายงาน ณ โรง พยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญสังฆทานประจำเดือนเกิดแก่เจ้าหน้าที่สถาบันฯเพื่อให้ได้ร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
รศ.ดร.ทิพาพร วงค์หงษ์กุล พร้อมคณะผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานกลุ่มงานเคมีบำบัดและรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด จัดโดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจบริการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ ห้องประชุมจตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 และอบรมภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.91291  วินาที