หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149]
ภาพกิจกรรม
1662แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร ประธานองค์กรแพทย์สถาบันพยาธิวิทยา นำคณะ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ อดีตผู้อำนวย การสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนาย แพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ แพทย์หญิงสุขฤทัย มุ จนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคและคณะให้การต้อนรับ ณ โรง พยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
1661นายแพทย์ชัย เพชรชสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนายแพทย์สมนึก จิรายุทธ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคและคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
1660นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาและคณะแพทย์เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนายแพทย์ธนิน ฐิติพรรณกูล หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคและคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
1659แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร ประธานองค์กรแพทย์สถาบันพยาธิวิทยา นำคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมนิเทศงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีแพทย์หญิงรัตนา ตันตรานนท์ หัวหน้างานพยาธิวิทยากายวิภาค แพทย์หญิงไข่มุก โกสินทรจิตต์ รองหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาและคณะให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
1658ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ณ ห้องแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
1657นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมงานการประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ร่วมรับรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
1656นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้รับรางวัล LIM LECTURE จาก Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgery (APACRS) ในงานประชุมวิชาการด้านจักษุวิทยานานาชาติ จัดโดย APACRS SECRETARIAT, SINGAPORE ในการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์และภูมิปัญญาจากการบุกเบิกวิธีการสลายต้อกระจกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย The 28th APACRS meeting , Kuala Lumpur ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2558
1655ดร. ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับเชิญจาก Malaysia Nurses Association Johore Branch บรรยายหัวข้อ "Cervical cancer screening updates"ในงานสัมมนาวิชาการพยาบาลแผนกสูตินรีเวช ณ ศูนย์ประชุม Hospital Permai, Johor Bahru ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558
1653นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ มอบของที่ระลึก แก่ Mr.Dmitry Kabrelyan ในโอกาสที่เป็นวิทยากรในการประชุมโครงการร่วมทุนฯ Medical Excellence Centre PPP Project ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558
1652 ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมจัดบูธความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ในโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้ ไม่สิ้นสุด ปีที่ 4” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม การสอนสาธิต การตรวจเต้านมด้วยตนเองด้วยหุ่น รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ การดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม โดยแพทย์หญิงทัศน์วรรณ อาษากิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเสวนาพร้อมเป็นตัวแทนรับมอบคูปอง Balancing Bra บราสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.02043  วินาที