หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109]
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ระหว่างหน่วยงานบำบัดรักษายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ใน หัวข้อ ความท้าทาย : การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต โดย มีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ASEAN conference 2014 : Best practice in Drug Treatment Rehabilitation ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยและทะเบียนมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเสริมงาม โรงพยาบาลแม่ทะ และโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และพลอากาศโทธีระภาพ เสนะวงษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รวมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางและคณะผู้บริหารต้อนรับ และสรุปผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์ธีรวีร์ หงส์หยก นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 7 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์จตุพร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.60542  วินาที