หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]
ภาพกิจกรรม
2211นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
2210นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชา สุขอนันต์ชัย หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนาย แพทย์วิโรจน์ วิโรจน์วัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรสชสว่างแดนดิน ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
2209โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
2208ทันตแพทย์สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล รองผู้อำนวยสถาบันทันตกรรม เป็นประธานเปิด การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทันตแพทย์ เรื่องรากฟันเทียมขนาดเล็กรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ณ โรงแรมนารายณ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
2207สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรเรื่อง “รู้จักเชื้อดื้อยากันเถอะ” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
2206นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
2205สถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นจัดบรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
2204นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแพทย์ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี (Short course for liver surgery) ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
2203นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Research Utilization ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
2202นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมพิธีเปิด งาน "สุขภาพดี ผู้ขับขี่ TAXI สาธารณะ" ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.02884  วินาที