หมวดข่าว:   คำที่ต้องการค้นหา :  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142]
ภาพกิจกรรม
1588สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมเสวนาความรู้อัลไซเมอร์ และเกมทดสอบความจำ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
1587นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ในโอกาสที่นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 12 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน รอบที่2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
1586นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบ สุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม ระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (Palliative Care) หลักสูตร 3 วัน ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
1585คณะกรรมการเครือข่ายการรับ ส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านเครือข่ายการรับส่งต่อและการจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลเชียงคำและลูกข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลจุนและโรงพยาบาลเชียงม่วน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
1584นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
1582รองศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรศักดิ์ โล่จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย นางนาวินี โกวิทวิบูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนพญาไท ร่วมมือจัดทำโครงการ “ตรวจการได้ยินในเด็กก่อนวัยเรียนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
1581นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติเพื่อจัดตั้ง stroke services : stroke unit and stroke fast track โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวรายงาน ณ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
1580นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับทีมแพทย์รัฐบาลไทยชุดที่ 7 จำนวน 10 คน เดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
1579นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ Mr. Kinley Dorji, Secretary-General from The Colombo Plan Secretariat ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดหลักสูตรอบรมทางด้านการบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติด ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2558
1578นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

เวลาในการค้นหาข้อมูล 0.08323  วินาที