บทความวารสารกรมการแพทย์
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548