อนุรักษ์พลังงานกรมการแพทย์

คำขวัญ:กรมการแพทย์ร่วมใจ ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน

>> รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2560
>> รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2559
>> รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2558
>> รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2557
>> รายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2556
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบประเมินการจัดการพลังงานภายในกรม
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานภายในกรม
>> ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอาคารกรมการแพทย์
>> แผนปฏิบัติการตามมาตรการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
>> มาตราการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน