e-Forms
กองการเจ้าหน้าที่
  แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
  แบบฟอร์มอื่นๆ
กองคลัง
  แบบรายงานแผนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  รายงานการรับ-จ่าย เงินบำรุง
  แบบรายงานการติดตามการใช้งบดำเนินการ
  แบบรายงานการติดตามการใช้งบลงทุน
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
  รายงานการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน
  รายงานการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น
  รายงานการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี
  บัญชีแสดงการรับ-จ่าย พัสดุคงเหลือ
  รายงานการขอใช้ใบเสร็จรับเงิน
  ใบมอบฉันทะ
  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  แบบขอรับค่าเช่าบ้าน
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  แบบหนังสือรับรองการขอบำเหน็จลูกจ้าง
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
  แบบรายงานความก้าวหน้า (รก.1)
  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ (แบบ ป-1)
  แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวม (แบบ ป-2)
กองแผนงาน
  โครงการศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท 2
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
  แบบใบลาไปศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน ณ ต่างประเทศ
  แบบบันทึกแจ้งกำหนดวันเดินทาง
  สัญญาค้ำประกัน
  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
  หนังสือรับรองการควบคุมภายในของบริหารระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.1)
  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.2)
  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.3)
  รายงานผลติดตามปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.3)
  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
  รายงานการขอใช้ใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Sar Card)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  บันทึกแบบ รง.504
  บันทึกแบบ รง.505
  รายงานผู้ป่วยระบบรับ - ส่งรักษาต่อ (Refer)
  รายงานสถิติผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ(NCD)
  Power Point e-Service การสัมมนานำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ กรมการแพทย์ 19-20 ก.ค. 50