สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1.
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
1.
2.
3.
4.
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
1.
2.
3.
4.
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
1.
2.
 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
1.
2.
3.
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
1.
 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ
1.
 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมุ่
1.
 โครงการโรคหลอดเลือดสมองในภาคเหนือของประเทศไทย

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th