king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
ร่วมตอบแบบสำรวจ
Palliative Care and Hospice Care
DMS Teleconference
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการแพทย์
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 30 มี.ค. 2558
300
 เดือน : มี.ค.
9,053
 ปี : 2558
25,118
.
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรม วันสถาปนาครบรอบ 33 ปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ กิจกรรมออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับตา การใช้ยา โภชนาการ และจิตเวช การจำหน่ายสินค้าสุขภาพ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
 กิจกรรมที่ 1
   นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรม วันสถาปนาครบรอบ 33 ปี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ กิจกรรมออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับตา การใช้ยา โภชนาการ และจิตเวช การจำหน่ายสินค้าสุขภาพ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์? โดยมีนางสาวขนิษฐา มินวงษ์ เลขานุการกรมการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์? โดยมีนางสาวขนิษฐา มินวงษ์ เลขานุการกรมการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แพทย์หญิงกิตติยา มณีเชษฐา นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าพบและประสานงานการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการป้องกันควบคุมโรค และคัดกรองโรคมะเร็งในพื้นที่ชายแดน สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แพทย์หญิงกิตติยา มณีเชษฐา นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าพบและประสานงานการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการป้องกันควบคุมโรค และคัดกรองโรคมะเร็งในพื้นที่ชายแดน สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการกฎหมายแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ?สเต็มเซลล์และเซลล์? ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
 กิจกรรมที่ 4
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการกฎหมายแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ?สเต็มเซลล์และเซลล์? ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดประชุมวิชาการ ?การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ? ครั้งที่ 1 โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมงาน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
 กิจกรรมที่ 5
   ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดประชุมวิชาการ ?การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ? ครั้งที่ 1 โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมงาน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ
การอบรม / การสัมมนาอ่านต่อ อ่านต่อ
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ