king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
ร่วมตอบแบบสำรวจ
Palliative Care and Hospice Care
DMS Teleconference
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการแพทย์
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 05 มี.ค. 2558
471
 เดือน : มี.ค.
1,148
 ปี : 2558
17,213
.
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนเขตบริการลดระยะโรคมะเร็งเต้านมและปากมดลูก เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ เสริมสร้าง     การพัฒนางานและขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 กิจกรรมที่ 1
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนเขตบริการลดระยะโรคมะเร็งเต้านมและปากมดลูก เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ เสริมสร้าง การพัฒนางานและขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ    ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ กระบวนการให้คำปรึกษากับบทบาทและสมรถนะพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ กระบวนการให้คำปรึกษากับบทบาทและสมรถนะพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 กิจกรรมที่ 4
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 26 กุมภาพันธ์ 2558
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธาน         มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุ่นที่ 4   แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2558 และภาคปฏิบัติ วันที่ 19 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง
 กิจกรรมที่ 5
   นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด รุ่นที่ 4 แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2558 และภาคปฏิบัติ วันที่ 19 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสุขภาพ
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ
การอบรม / การสัมมนาอ่านต่อ อ่านต่อ
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ