king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
ร่วมตอบแบบสำรวจ
Palliative Care and Hospice Care
DMS Teleconference
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการแพทย์
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 25 ม.ค. 2558
64
 เดือน : ม.ค.
6,278
 ปี : 2558
6,278
.
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 30th Anniversary and 29th Annual Meeting 2014 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ณ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
 กิจกรรมที่ 1
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 30th Anniversary and 29th Annual Meeting 2014 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ณ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะอำนวยการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี  เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี     ต้อนรับ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะอำนวยการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ต้อนรับ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้บริหารด้านสาธารณสุข จากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้บริหารด้านสาธารณสุข จากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีโครงการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีร่วมกับมูลนิธิมะเร็งตับและท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
 กิจกรรมที่ 4
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีโครงการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีร่วมกับมูลนิธิมะเร็งตับและท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบริการพนักงานขับรถยนต์ ขับรถอย่างไรให้ประทับใจผู้โดยสาร ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
 กิจกรรมที่ 5
   นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบริการพนักงานขับรถยนต์ ขับรถอย่างไรให้ประทับใจผู้โดยสาร ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์
อ่านต่อ อ่านต่อ 
การอบรม / การสัมมนาอ่านต่อ อ่านต่อ 
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ