king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
การตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
เอกสารงานวิจัย
/ ผลงานวิชาการ
ช่วยกันตอบ
/ บอกให้รู้
ร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
DMS Teleconference
GES Survey Online
เว็บไซต์กรมการแพทย์รูปแบบเดิม
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการแพทย์
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 24 ต.ค. 2557
282
 เดือน : ต.ค.
5,622
 ปี : 2557
70,951
สถิติการใช้งานย้อนหลัง
  รายงานสถิติการใช้งาน
. mainpage
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานวันทันตสาธารณสุข   และพิธีเปิดศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
 กิจกรรมที่ 1
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานวันทันตสาธารณสุข และพิธีเปิดศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 25557
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 25557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สถาบันโรคผิวหนัง โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังต้อนรับ  ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สถาบันโรคผิวหนัง โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังต้อนรับ ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการ “การพัฒนาหออภิบาลคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลในกรมการแพทย์” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557
 กิจกรรมที่ 4
   ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการ “การพัฒนาหออภิบาลคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลในกรมการแพทย์” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าว การใช้ Oncothermia รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 กิจกรรมที่ 5
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าว การใช้ Oncothermia รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
 

 

 

การอบรม / การสัมมนา

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ