king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
เอกสารงานวิจัย
/ ผลงานวิชาการ
ช่วยกันตอบ
/ บอกให้รู้
ร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
DMS Teleconference
เว็บไซต์กรมการแพทย์รูปแบบเดิม
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
STG
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 31 ก.ค. 2557
320
 เดือน : ก.ค.
13,093
 ปี : 2557
49,510
สถิติการใช้งานย้อนหลัง
  รายงานสถิติการใช้งาน
. mainpage
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “The ASEAN Cooperation in Reading Pneumoconiosis Radiograph According to ILO Classification ” ณ  โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
 กิจกรรมที่ 1
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “The ASEAN Cooperation in Reading Pneumoconiosis Radiograph According to ILO Classification ” ณ โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญาลักษณ์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เมื่อ 25 ก.ค.57
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญาลักษณ์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เมื่อ 25 ก.ค.57
นางนารี บัวทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 กิจกรรมที่ 4
   นางนารี บัวทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา รับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2557ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 กิจกรรมที่ 5
   นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา รับมอบช่อดอกไม้จากนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2557ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
 

 

 

การอบรม / การสัมมนา

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ