king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
เอกสารงานวิจัย
/ ผลงานวิชาการ
ช่วยกันตอบ
/ บอกให้รู้
ร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
DMS Teleconference
GES Survey Online
เว็บไซต์กรมการแพทย์รูปแบบเดิม
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการแพทย์
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 24 พ.ย. 2557
277
 เดือน : พ.ย.
5,708
 ปี : 2557
78,852
สถิติการใช้งานย้อนหลัง
  รายงานสถิติการใช้งาน
. mainpage
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริการทางการแพทย์และพยาบาล  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 กิจกรรมที่ 1
   นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริการทางการแพทย์และพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2557” ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2557” ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมกรมการแพทย์     ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ  รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 12  โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557
 กิจกรรมที่ 4
   นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์    ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารครั้งที่ 1 นัดที่ 2 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 กิจกรรมที่ 5
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารครั้งที่ 1 นัดที่ 2 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
 

 

 

การอบรม / การสัมมนา
ไม่มีข้อมูลใหม่

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์
ไม่มีข้อมูลใหม่

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ