king
ACE
Loading
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ศูนย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์
แบบสอบถาม  ประเมินผลโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สำนักตรวจราชการ
ACE
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัย
กรมการแพทย์
สำนักกฏหมายการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
ร่วมตอบแบบสำรวจ
Palliative Care and Hospice Care
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 31 ส.ค. 2558
418
 เดือน : ส.ค.
9,732
 ปี : 2558
69,470
.
medical_creative
mers-cov Influenza
Dengue Influenza
ebola hand&foot
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการ จัดการความรู้สารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์(KM HIS) (9-11 กันยายน 2558 )

 ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง 10 ก.ย. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้สมัครนอกสังกัดกรมการแพทย์)

 ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง 10 ก.ย. 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้สมัครในสังกัดกรมการแพทย์)

 แพทย์เตือนเบาหวานเรื้อรัง ทำหลอดเลือดหัวใจเสื่อม

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรมการแพทย์ กับ สำนักระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 2 (**สำหรับในสังกัดกรมการแพทย์)

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์
อ่านต่อ อ่านต่อ
การอบรม / การสัมมนา
ไม่มีข้อมูลใหม่

อ่านต่อ อ่านต่อ
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ