king
ACE
Loading
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทย์บุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)

ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต

สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่

สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ศูนย์ปฏิบัติการ กรมการแพทย์
แบบสอบถาม  ประเมินผลโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ACE
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัย
กรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
ปฏิทินการฝึกอบรม
วารสารกรมการแพทย์
สถิติการให้บริการ
ทางการแพทย์ ย้อนหลัง
Palliative Care and Hospice Care
ร่วมตอบแบบสำรวจ
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 01 ธ.ค. 2558
218
 เดือน : ธ.ค.
0
 ปี : 2558
98,362
.mers-cov Influenza

Dengue

Influenza

ebola

hand&foot
NPHC_2016
law
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 แบบฟอร์ม ทะเบียนเบิกจ่ายการเงิน โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (สถาบันทันตกรรม)

 มะเร็งตับอันตรายชายเสี่ยงเป็นมากกว่าหญิงเท่าตัว

 แพทย์แนะวิธีใช้ยาปฏิชีวนะในเด็ก ป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา

 รายงานผลการดำเนินงานปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรมการแพทย์ กับ สำนักระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยระบาดวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 2 (**สำหรับในสังกัดกรมการแพทย์)

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์
> > > > >

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์
อ่านต่อ อ่านต่อ
การอบรม / การสัมมนา
ไม่มีข้อมูลใหม่

อ่านต่อ อ่านต่อ
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- คำรับรอง กพร. - ข่าวประชาสัมพันธ์
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - เอกสารประกอบการประชุม
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ภารกิจผู้บริหาร - เอกสารเผยแพร่
- วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ความรู้การแพทย์ - สารกรมการแพทย์ - ข่าวสมัครงาน
- ยุทธศาสตร์ - ผลงานวิจัย กรมการแพทย์ - การอบรม/สัมมนา
- ประวัติกรมการแพทย์ - หลักสูตรการฝึกอบรม
- หน้าที่รับผิดชอบ - สถิติการให้บริการฯ ย้อนหลัง - ปฏิทินการฝึกอบรม
- หน่วยงานสังกัด - วารสารกรมการแพทย์ - Palliative and Hospice Care
  - วีดิทัศน์การแพทย์
  - กฎระเบียบ
  - รับเรื่องร้องเรียน