king
ACE
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
ACE
logo 72 ปี กรมการแพทย์
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
เอกสารงานวิจัย
/ ผลงานวิชาการ
ช่วยกันตอบ
/ บอกให้รู้
ร่วมตอบแบบสำรวจ
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
DMS Teleconference
GES Survey Online
เว็บไซต์กรมการแพทย์รูปแบบเดิม
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 02 ต.ค. 2557
264
 เดือน : ต.ค.
297
 ปี : 2557
65,626
สถิติการใช้งานย้อนหลัง
  รายงานสถิติการใช้งาน
. mainpage
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
ภาพกิจกรรม กรมการแทพย์
	นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน “ Public -Private Partnership An Opportunity  for Future Growth ”  ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
 กิจกรรมที่ 1
    นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน “ Public -Private Partnership An Opportunity for Future Growth ” ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล จำนวน 31 ราย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
 กิจกรรมที่ 2
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล จำนวน 31 ราย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2557 ในที่ประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 9/2557 ณ โรงพยาบาลราชวิถี  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
 กิจกรรมที่ 3
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2557 ในที่ประชุมกรมการแพทย์ ครั้งที่ 9/2557 ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน “ รวมพลังปกป้องเด็กไทย ห่างไกลพิษสารตะกั่ว ”  ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2557
 กิจกรรมที่ 4
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน “ รวมพลังปกป้องเด็กไทย ห่างไกลพิษสารตะกั่ว ” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล  ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
 กิจกรรมที่ 5
   นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสุขภาพ
 

 

 

การอบรม / การสัมมนา

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ