king
ACE
Loading
กลุ่มผู้เยี่ยมชม   กลุ่มผู้เยี่ยมชม
ประชาชนประชาชน
ผู้มาติดต่อองค์กรผู้มาติดต่อองค์กร
บุคลากร ทางการแพทยบุคลากร ทางการแพทย์
บุคลากร กรมการแพทย์์บุคลากร กรมการแพทย์
ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอด ปลอดอัมพาต
สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่
สำนักตรวจราชการ
ACE
ภารกิจผู้บริหาร
สารกรมการแพทย์
ผลงานวิจัยปี 2556
กรมการแพทย์
กฏหมายการแพทย์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงานสังกัดกรมฯ
วารสารกรมการแพทย์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนสนันสนุน
งานวิชาการ กรมการแพทย์
รายงานข้อมูล
สถิติโรค
ร่วมตอบแบบสำรวจ
Palliative Care and Hospice Care
DMS Teleconference
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการแพทย์
GIS
BKK-KPI
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถิตการใช้บริการเว็บไซต์กรมการแพทย์
ประจำ
จำนวนผู้ใช้
 วันที่: 24 พ.ค. 2558
37
 เดือน : พ.ค.
5,015
 ปี : 2558
37,947
.
Dengue Influenza
mers-cov hand&foot
เอกสารประชุมกรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ชุดรวมปาฐกถาและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ขอความร่วมมือในการติดบัตรแสดงตนภายในอาคารกรมการแพทย์

 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์ใช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลชุมชน" เขต 12

 การส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 2558

 กรมการแพทย์ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ

อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์

อ่านต่อ อ่านต่อ 
เอกสารเผยแพร่อ่านต่อ อ่านต่อ 
ข่าวสมัครงาน กรมการแพทย์
อ่านต่อ อ่านต่อ
การอบรม / การสัมมนา
อ่านต่อ อ่านต่อ
Link
DMS
  - MIS กรมการแพทย์ - สถิติโรค - ภารกิจผู้บริหาร
- คำรับรอง กพร. - สถิติการให้บริการ - สารสนเทศผู้บริหาร
- โครงสร้างกรมการแพทย์ - รายงานการประชุมกรมการแพทย์ - วารสารกรมการแพทย์ - เอกสารงานวิจัย
- ผู้บริหาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - วีดิทัศน์การแพทย์ - อินทราเน็ตกรมการแพทย์
- ทำเนียบอธิบดี - แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
- ยุทธศาสตร์ - ระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ - กฎระเบียบ
- วิสัยทัศน์ - ภารกิจ - รับเรื่องร้องเรียน - ภาพกิจกรรมกรมการแพทย์
- ประวัติกรมการแพทย์   - ข่าวกรมการแพทย์
- หน้าที่รับผิดชอบ - โครงการวิจัย ติดต่อองค์กร - เอกสารประกอบการประชุม
- หน่วยงานสังกัด - แนวทางเวชปฏิบัติ - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - การจัดการความรู้ - ข่าวสุขภาพ