Journal Online Systems ระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ วารสารกรมการแพทย์


       วารสารกรมการแพทย์ยินดีรับเรื่องวิชาความรู้ทางการแพทย์และวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาแพทย์ ตลอดจนประวัติที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์และการสาธารณสุข
เพื่อลงพิมพ์โดยสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย แต่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรื่องที่ส่งมาพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน
และเมื่อตีพิมพ์แล้วต้องไม่ตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบทความนั้นทำการคัดลอกมาจากผลงานอื่นๆ
ทางวารสารจะไม่รับการพิจารณาตีพิมพ์บทความนั้น
 
   
นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์
        (บรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์)
 
---------------------------------------------------------
 
 
 คณะผู้บริหารและคณะบรรณาธิการ  >>>คลิกที่นี่<<<
 
 เว็บไซต์วารสารกรมการแพทย์  >>>คลิกที่นี่<<<
 
 วารสารกรมการแพทย์ที่ตีพิมพ์ไปแล้ว  >>>คลิกที่นี่<<<
 
 สมัครสมาชิกใหม่    >>>คลิกที่นี่<<<  
 
 
---------------------------------------------------------
  
ดูแลและพัฒนาระบบ โดย sadet b.
 
 
 
  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วารสารกรมการแพทย์ (Journal of the Department of Medical Services)

View Journal | Current Issue | Register