วารสารกรมการแพทย์ยินดีรับเรื่องวิชาความรู้ทางการแพทย์และวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาแพทย์ ตลอดจนประวัติที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อลงพิมพ์โดยสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย แต่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรื่องที่ส่งมาพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และเมื่อตีพิมพ์แล้วต้องไม่ตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบทความนั้นทำการคัดลอกมาจากผลงานอื่นๆ ทางวารสารจะไม่รับการพิจารณาตีพิมพ์บทความนั้น (นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ บรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์)
ฉบับที่ 5/2560 ฉบับล่าสุด ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560
1
(โกวิท คัมภีรภาพ พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)
2
(โกวิท คัมภีรภาพ พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)
3
(วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)
4
5
(นางสาวอัญชลี สรรพตานนท์, นางสาวพัชรินทร์ สุทธิศักดิ์, นางสาวกนิษฐา คุ้มทัพ, นางสาวสุภัชญา สุขเกษม สถาบันสิรินธรฯ)
6
(พิมพา ตันธนศรีกุล พบ. วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พบ. นิอร บุญเผื่อน พบ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)
7
(วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ พ.บ. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)
8
Hot จาก Web :
9
(นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์)
10
11
11.1
(ทัศนีย์ รวีภควัต พ.บ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร)
11.2
(อภินันท์ รองวิริยะพานิช พ.บ. โรงพยาบาลบางพลี อำ เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
11.3
(ยุภาณี แต้มเรืองอิทธิ์ วท.ม. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ Ph.D. สุปรียา ตันสกุล ค.ด. นิรัตน์ อิมามี Ph.D. ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ พ.บ.)
11.4
(อรวรรณ มุงวงษา วท.ม. , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ Ph.D. , สุปรียา ตันสกุล ค.ด. , นิรัตน์ อิมามี Ph.D.)
11.5
(ธีรยุทธ์ คงทองสังข์ พ.บ. โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง)
11.6
(ดลสุข พงษ์นิกร พ.บ., ทัศน์วรรณ อาษากิจ พ.บ., ศิริรัตน์ เชื้อสำราญ พ.บ., จำเนียรพันธ์ เรือนศรี วท.ม., เจนวิทย์ เวียงนิล ส.ม., พัชยา ภัคจีรสกุล วท.บ.)
11.7
(กรวรรณ หาญประกอบสุข พ.บ. โรงพยาบาลลำ ปาง อำ เภอเมือง จังหวัดลำ ปาง)
11.8
(วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ Ph.d.Ed. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)
11.9
(อนุสรณ์ ทองใหญ่ วท.ม. , จุฑามาศ สุทธิรักษ์ วท.บ. , ยุวดี วิทยพันธ์ ส.ด. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
11.10
(จารุวรรณ หม่นั มี PhD. กัญญา จันทร์พล MSc. กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี)
11.11
(ลิขสิทธิ์ แสงลู่ทอง พ.บ. , สมชาย อินทรศิริพงษ์ พ.บ. , นพวรรณ วิภาตกุล พ.บ. , ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย พ.บ. , นฤดา จิรกาลวสาน พ.บ.)
12
13
14