DMS Journal

วารสารกรมการแพทย์ ได้รับมาตรฐานให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ของศูนย์อ้างอิงวารสารไทย (TCI)

วารสารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

journaldms@dms.mail.go.th

Tel : 0-2590-6276