วารสารกรมการแพทย์ยินดีรับเรื่องวิชาความรู้ทางการแพทย์และวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาแพทย์ ตลอดจนประวัติที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อลงพิมพ์โดยสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย แต่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรื่องที่ส่งมาพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และเมื่อตีพิมพ์แล้วต้องไม่ตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบทความนั้นทำการคัดลอกมาจากผลงานอื่นๆ ทางวารสารจะไม่รับการพิจารณาตีพิมพ์บทความนั้น (นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ บรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์)
ฉบับที่ 6/2560 ฉบับล่าสุด วารสารราย 2 เดือน ปีที่ 42 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
1
(ผู้เขียนบทความ : วิพรรณ ประจวบเหมาะ Ph.D. และทีมงาน)
2
(ผู้เขียนบทความ : เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ พ.บ. และทีมงาน)
3
(ผู้เขียนบทความ : พศิน รักษาสิทธิ์ ค.บ. และทีมงาน)
4
5
(อภันตรี บัวเหลือง, ปานสุคนธ์ แดงงาม, จำเนียร เอี่ยมสะอาด, ธิดารัตน์ แก้วพินิจ, ฐิตารีย์ มุมกลาง, กิตติยา ภูบาล, ชาญณรงค์ ตันติวัชราชัย)
6
(สกานต์ บุนนาค พ.บ. งานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี)
7
Photo Quiz : ผู้หญิงไทยอายุ 43 ปี มีอาการบวมๆ ยุบๆ กดบุ๋มที่ขา 2 ข้างมา 3 เดือน ตรวจร่างกายพบความดันโลหิตสูง 160/100 mmHg ตรวจร่างกายอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติตรวจปัสสาวะพบ urine sediment ดังรูป
8
9
10
11
11.1
มุมของข้อมือที่เส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับน้อยที่สุดของในกลุ่มผู้ป่วยโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณอุโมงค์ข้อมือที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าโดยการตรวจอัลตราซาวด์
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
12
13
14