ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์
ค้นหาหมวด :       
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ/เอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร หมายเลขเอกสาร หมายเหตุ
1   นโยบายและแนวทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสนองคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 แฟ้มมาตรา 9 หมวด 2-(1) 2.1.1 -
2   นโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) เนื่องในโอกาสตรวจราชการต่างจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข แฟ้มมาตรา 9 หมวด 2-(1) 2.1.2 -
3   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลายยท์ นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 2 2.2.1 -
4   นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.มงคล ณ สงขลา) และกรอบการดำเนินงาน ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 2 2.2.2 -
5   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อสภา ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 2 2.2.3 -
6   นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แฟ้มมาตรา 9 หมวด 2-(1) 2.1.3 -
7   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายสมชาย วงสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 2 2.2.4 -
8   นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การพัฒนาสุขภาพของประชาชน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 2-(1) 2.1.4 -
9   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แฟ้มมาตรา 9 หมวด 2-(1) 2.1.5 -
10   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 2 2.2.5 -

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] จำนวนทั้งหมด : 119 เรื่อง /12 หน้า