ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์
ค้นหาหมวด :       
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ/เอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร หมายเลขเอกสาร หมายเหตุ
1   แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายชาตรี บานชื่น ฯ) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.2 ลงมติ 26 กุมภาพันธ์ 2551
2   ขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.1 ลงมติ 12 มิถุนายน 2550
3   แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายชาตรี บานชื่น ฯ) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.2 ลงมติ 26 กุมภาพันธ์ 2551
4   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางรัศนี อัครพันธุ์) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.3 ลงมติ 24 มิถุนายน 2551
5   คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (กระทรวงสาธารณสุข) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.4 ลงมติ 8 กรกฎาคม 2551
6   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธาณสุข) (นายพงศ์ศักดิ์ ปัจฉิมะกุล) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.5 ลงมติ 19 สิงหาคม 2551
7   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน 4 นาย 1.นางสุนันท์ จำรูญ ฯ) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.6 ลงมติ 2 กันยายน 2551
8   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน 4 ราย 1.นายไพรัช เกตุรัตนกุล ฯ) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.7 ลงมติ 10 กุมภาพันธ์ 2552
9   แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวศิริพรรณ กัลยาณรุจ) แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.8 ลงมติ 3 มีนาคม 2552
10   ขออนุมัติหลักการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การแพทย์ราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.9 ลงมติ 28 กรกฎาคม 2552

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] จำนวนทั้งหมด : 119 เรื่อง /12 หน้า