ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์
ค้นหาหมวด :       
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ/เอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร หมายเลขเอกสาร หมายเหตุ
1   คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ตามรูปแบบ กาย - จิต - สังคมบำบัด (MATRIX PROGRAM) ผู้รับการบำบัด ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.10 -
2   คู่มือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการระบาดของยาบ้า ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.11 -
3   คู่มือการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดแนวใหม่ (MATRIX PROGRAM) ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.12 -
4   คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.13 -
5   คู่มือการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.14 -
6   คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.15 -
7   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ในการดำเนินงาน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 4 4.2.16 -
8   ประกาศกรมการแพทย์เรื่องโครงสร้างการจัดหน่วยงานอำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์ แฟ้มมาตรา 9 หมวด 5-(1) 5.1.1 -
9   กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 แฟ้มมาตรา 9 หมวด 5-(1) 5.1.2 -
10   ขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ แฟ้มมาตรา 9 หมวด 7-(1) 7.1.1 ลงมติ 12 มิถุนายน 2550

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] จำนวนทั้งหมด : 119 เรื่อง /12 หน้า