ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์
ค้นหาหมวด :       
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ/เอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร หมายเลขเอกสาร หมายเหตุ
1   รายงานประจำปี 2545 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.9.7 -
2   รายงานประจำปี 2546 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.9.8 -
3   รายงานประจำปี 2547 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.9.9 -
4   รายงานประจำปี 2548 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.9.10 -
5   แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 2554) ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.11.1 -
6   แผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขและเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2553) ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.12.1 -
7   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ พ.ศ. 2550 - 2553 ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.13.1 -
8   แผนพัฒนาเศรษฐและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549 ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.14.1 -
9   สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.14.2 -
10   GOVERNMENT OF THAILAND THE NINTH NATIONAL AND SOCAIL DEVELOPMENT PLAN (2002 - 2006) ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.14.3 -

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] จำนวนทั้งหมด : 119 เรื่อง /12 หน้า