ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์
ค้นหาหมวด :       
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ/เอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร หมายเลขเอกสาร หมายเหตุ
1   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2544 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.4 -
2   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.5 -
3   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.6 -
4   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.7 -
5   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.8 -
6   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.9 -
7   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.10 -
8   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.11 -
9   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตู้เอกสารมาตรา 9 หมวด 3 3.2.3.12 -
10   แผนการจัดสรรงบประมาณกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2542 แฟ้มมาตรา 9 หมวด 3-(1) 3.1.4.1 -

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] จำนวนทั้งหมด : 119 เรื่อง /12 หน้า