+ วารสารกรมการแพทย์ ปีพ.ศ.2552
 + วารสารกรมการแพทย์ ปีพ.ศ.2553
 + วารสารหน่วยงานอื่นๆ

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๕๙๐-๖๓๑๕
E-mail : webmaster@dms.mail.go.th