ผู้บริหาร
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
อธิบดี

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
รองอธิบดี
การมอบหมายอำนาจและหน้าที่

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
รองอธิบดี
การมอบหมายอำนาจและหน้าที่

นพ.อนันต์ เสรฐภักดี
รองอธิบดี
การมอบหมายอำนาจและหน้าที่
นพ.จิโรจ สินธวานนท์
รองอธิบดี
การมอบหมายอำนาจและหน้าที่
ที่ปรึกษากรม
       
นพ.ชุษณะ มะกรสาร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(สาธารณสุข)
นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(สาธารณสุข)

ทต.สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(ทันตกรรม)

พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
(สาธารณสุข)

พญ.ผุสดี ธรรมานวัตร์
ผู้อำนวยการ ร.พ.
(อำนวยการระดับสูง)

       
ผอ.สำนัก/รพ./สถาบัน
นส.ขนิษฐา มินวงษ์
เลขานุการกรม
นส.อุทัยวรรณ ยุทธโกวิท
ผอ.บริหารทรัพยากรฯ
นางสุปรีดา ธุระเจน
ผอ.กองคลัง
นพ.ชุษณะ มะกรสาร
รก.ผอ.สำนักยุทธฯ
นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์
-
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ
พญ.วารุณี จินารัตน์
ผอ.รพ.ราชวิถี
นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิร
ผอ.รพ.เลิดสิน
พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
ผอ.รพ.สงฆ์
พญ.ดารณี สุวพันธ์
ผอ.ศูนย์สิรินธรฯ
ทต.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
รก.สถาบันทันตกรรม
นพ.อุดม ภู่วโรดม
สถาบันพยาธิวิทยา
นพ.บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล
รก.สถาบันประสาทวิทยา
นพ.ธีรวุฒิ คูทะเปรมะ
ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นพ.วิโรจน์ วีรชัย
ผอ. สถาบันธัญญารักษ์
พญ.สุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์
ผอ.สถาบันโรคทรวงอก
-
ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง
นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์
ผอ.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอาย
 
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ
นพ.อุทัย ตัณศลารักษ์
ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี
นางจิตรา อิงคกุล
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง
ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินฯ
นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร
รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ
 
ผอ.ส่วนภูมิภาค
พญ.ผุสดี ธรรมานวัตร์
ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม
นพ.กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ
ผอ.ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี
นพ.ธนู ลอบันดิส
ผอ.ศูนย์มะเร็ง ลพบุร ี
นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผอ.ศูนย์มะเร็ง ลำปาง
นพ.ถวิล กลิ่นวิมล
ผอ.ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
นพ.สมนึก เตมียสถิต
ผอ.ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
นพ.ประสิทธ์ ขอไพบูลย์
ผอ.ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี ่
นพ.ธนเดช สินธุเสก
ผอ.ศูนย์ฯ ธัญบุรี
นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์
ผอ.ศูนย์ฯยาเสพติด เชียงใหม่
นพ.กวี ชีวะเสรีชล
ผอ.ศูนย์ฯยาเสพติด สงขลา
นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
ผอ.ศูนย์ฯยาเสพติด ขอนแก่น
นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์
ผอ.ศูนย์ฯยาเสพติด ปัตตานี
   
นพ.ธวัช ลาพินี
ผอ.ศูนย์ฯยาเสพติด แม่ฮ่องสอน
นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
ผอ.ศูนย์บำบัดยาเสพติด อุดรธานี
นพ.วรเชษฐ อนันตรังสี
ผอ.ศูนย์โรคผิวหนังฯ ตรัง
นพ.ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม
ผอ.ศูนย์สมเด็จฯ เพื่อผู้สูงอายุ