1.
ข้อมูลที่ท่านมีความประสงค์ใช้บริการคือข้อใด    
มติคณะรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการกรมการแพทย์
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
       
2.
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการรับบริการ     
พอใจมากที่สุด (5)
พอใจมาก (4)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจน้อย (2)
พอใจน้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์