ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการฝึกเดินควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Robotic gait training) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


                ตามที่กรมการแพทย์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการฝึกเดินควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Robotic gait training) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการแพทย์เลขที่ 10/2551 ลงวันที่ 12 กันยายน 2551 นั้น
                กรมการแพทย์ ได้อนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยในการฝึกเดินควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Robotic gait training) จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 17,990,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan-SAL)
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
( น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 5ถูกสร้างเมื่อ 2008-11-17 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา