ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


                ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการแพทย์เลขที่ 7/2552 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 นั้น
                กรมการแพทย์ได้อนุมัติผลการประกวดราคา ดังนี้
                1. อนุมัติให้ยกเลิก รายการที่ 11 ขาเทียมระดับข้อเท้า จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารการประกวดราคา
                2. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม ดังนี้
                2.1 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด จำนวน 9 รายการ ในวงเงิน 26,481,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) คือ
                รายการที่ 1 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบตะขอโลหะ จำนวน 35 ชุด
ราคาชุดละ 16,300 บาท เป็นเงิน 570,500 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
                รายการที่ 2 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบ 5 นิ้ว ใช้งานได้ จำนวน 45 ชุด
ราคาชุดละ 20,500 บาท เป็นเงิน 922,500 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                รายการที่ 3 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบตะขอโลหะ จำนวน 35 ชุด
ราคาชุดละ 28,500 บาท เป็นเงิน 997,500 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                รายการที่ 4 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้วใช้งานได้ จำนวน 45 ชุด
ราคาชุดละ 28,200 บาท เป็นเงิน 1,269,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                รายการที่ 6 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้ว เหมือนของจริง ระบบใช้งานไม่ได้
จำนวน 70 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท เป็นเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
                รายการที่ 7 ขาเทียมระดับใต้เข่าแบบแกนนอก จำนวน 1,000 ชุด
ราคาชุดละ 2,700 บาท เป็นเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
                รายการที่ 8 ขาเทียมระดับเข่าแบบแกนนอก จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 8,700 บาท
เป็นเงิน 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
                รายการที่ 9 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกนนอกชนิดข้อเบรกอัตโนมัติ จำนวน 900 ชุด
ราคาชุดละ 18,500 บาท เป็นเงิน 16,650,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                รายการที่ 10 ขาเทียมระดับสะโพกแบบแกนใน จำนวน 15 ชุด
ราคาชุดละ 64,100 บาท เป็นเงิน 961,500 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                2.2 บริษัท ยูแฟม คลีนิค จำกัด จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 618,500 บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คือ
                รายการที่ 5 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบ 5 นิ้ว เหมือนของจริงระบบใช้งานไม่ได้
จำนวน 80 ชุด ราคาชุดละ 7,731.25 บาท เป็นเงิน 618,500 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                2.3 บริษัท กรณ์และไกร จำกัด จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 3,405,000 บาท
(สามล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) คือ
                รายการที่ 12 กายอุปกรณ์เสริมระดับใต้เข่าชนิดโลหะ จำนวน 320 ชุด
ราคาชุดละ 2,700 บาท เป็นเงิน 864,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                รายการที่ 13 กายอุปกรณ์เสริมระดับเหนือเข่าชนิดโลหะ จำนวน 420 ชุด
ราคาชุดละ 6,050 บาท เป็นเงิน 2,541,000 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                รวม 12 รายการ ในวงเงิน 30,504,500 บาท (สามสิบล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
( น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการถูกสร้างเมื่อ 2009-05-28 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา