ประกาศ กรมการแพทย์
เรื่อง สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาลิฟท์อาคารกรมการแพทย์


               กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาลิฟท์อาคารกรมการแพทย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  จำนวน 8 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมการแพทย์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                กำหนดยื่นสอบราคาจ้างในวันที่ 12 กันยายน 2551 ถึง 23 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 10.30 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ - บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2251 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ dms.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 25918258 , 0 2590 6112-3 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551( นายเจษฎา โชคดำรงสุข )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
 
( นางกรรณิกา ไมทอง )
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ 5ถูกสร้างเมื่อ 2008-09-11 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา