ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาซื้อรถนั่งคนพิการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


                ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งคนพิการ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการแพทย์เลขที่ 5/2552 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 นั้น
                กรมการแพทย์ได้พิจารณาอนุมั้ติให้จัดซื้อ ดังนี้

                1. บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 8,359,500 บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คือ
                รายการที่ 1 รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 1,065 คัน ราคาคันละ
6,300 บาท รวมเป็นเงิน 6,709,500 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                รายการที่ 4 รถนั่งคนพิการชนิดปรับให้เหมาะสมกับความพิการและขนาดของผู้พิการ
แบบสำหรับเด็กที่พิการทางสมอง จำนวน 150 คัน ราคาคันละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                2. บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ เมดิคัล ซัพพลาย จำกัด จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน
3,892,500 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คือ
                รายการที่ 2 รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน 700 คัน ราคาคันละ
2,990 บาท เป็นเงิน 2,093,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
                รายการที่ 3 รถนั่งคนพิการชนิดช่วยเหลือตนเองขนาดใหญ่ จำนวน 500 คัน
ราคาคันละ 3,599 บาท เป็นเงิน 1,799,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                รวม 4 รายการ ในวงเงิน 12,252,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
( น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการถูกสร้างเมื่อ 2009-05-29 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา