ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (Critical Care Unit) จำนวน 2 คัน


                ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (Critical Care Unit) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการแพทย์ เลขที่ 6/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 นั้น
                กรมการแพทย์ได้อนุมัติให้จัดซื้อรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (Critical Care Unit) จำนวน 2 คัน ในวงเงิน 19,950,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
( นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการถูกสร้างเมื่อ 2009-05-14 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา