ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ


                ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการแพทย์ เลขที่ 4/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 นั้น
                กรมการแพทย์ได้อนุมัติให้จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์ ในวงเงิน 4,840,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท ไอทาซ โซลูชั่นจำกัด
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
( นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการถูกสร้างเมื่อ 2009-05-04 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา