ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการสอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร สำหรับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


                ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต แบบองค์กร
สำหรับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2552 ถึงกันยายน 2552 ตามประกาศเลขที่ 4/2552 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552 นั้น
                ในการนี้กรมการแพทย์ อนุมัติให้เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต แบบองค์กรสำหรับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2552 ถึงกันยายน 2552 ในวงเงิน 537,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552
( นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการถูกสร้างเมื่อ 2009-02-13 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา