ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


                ตามที่กรมการแพทย์ได้ประกาศประกวดราคซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการแพทย์ เลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 นั้น
                กรมการแพทย์ได้อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 15,467,385 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จากบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552
( น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ )
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์

 
สำเนาถูกต้อง
( นางกนกพร มาสังข์ )
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการถูกสร้างเมื่อ 2009-02-13 โดยบัญชีของ นางปทุมพร รอดวิไล (เจ้าหน้าที่บริหารงา