ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องตน รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส


โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันทันตกรรม
สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันพยาธิวิทยา
สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
สถาบันโรคทรวงอก
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์ดำเนินงานโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตั้งอยู่ห้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า ดังนี้

  1. นางสาวสายพิณ สกุลจารุสุทธิ
  2. นางวิไลวรรณ ภาคปราบ
  3. นางสาวดวงฤทัย ใจเย็น

มาตรา 9

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ดำเนินการ
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ของสำนักงานฯ
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

มาตรา 7

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการหรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ โทร 0-2590-6073 , 0-2590-6077 โทรสาร 0-2591-8266

แบบสำรวจความพึงพอใจ

counter
จำนวนผู้เข้าชม   18,812  คน
เริ่มนับ พฤศจิกายน 2559