กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 การออกหน่วยครั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี จัดให้มีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ในชุมชนรอบศาสนสถาน โดยจัดให้คำปรึกษาด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านอาหารและยา โดยนักโภชนาการ เภสัชกร พร้อมจัดสอนการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จากศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ณ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...