กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ในประชาคมอาเซียน (ดำเนินการภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "The 2nd DMS ASEAN Medical Conference 2019" การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการในสาขาวิชาเฉพาะทางต่างๆ ด้านการแพทย์ ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จักษุวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และทันตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายวิชาการด้านแพทย์ในประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ การวิจัย ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ จากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 300 คน ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...