ตัวอย่างไฟล์เอกสาร ดาว์นโหลดเอกสาร
GUIDELINE FOR ER SERVICE DELIVERY "คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉิน"
Download เอกสาร
MOPH ED. TRIAGE
Download เอกสาร
HOSPITAL SAFETY INDEX
การประเมินดัชนีความปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานพยาบาล
Download เอกสาร
Guideline for Preventing Workplace Violence in Hospital
Download เอกสาร
Hospital-Based Emergency Care System
แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ
Download เอกสาร