สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และร่วมพิจารณาแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
 
 
 
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
>> ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และร่วมพิจารณาแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
>> ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
>> ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
>> ประกาศ เรื่องการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
>> ประกาศ เรื่องการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก 2 มี.ค. 55
>> รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ปี 54
>> ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
>> ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
>> ประกาศ เรื่องการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก
   
     
         
  :: เอกสารดาวน์โหลด  
     
   
>> แบบแสดงความจำนงขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2556
>> หนังสือยินยอมให้หักเงินรายได้ ณ ที่จ่าย
>> ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.ชสอ.)
>> ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสธท.)
>> แบบแสดงความจำนงขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2554
>> สัญญาเงินกู้สามัญรูปแบบใหม่
>> ใบสมัครสมาชิกรูปแบบใหม่
>> คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
     
   
     
   
     
   
เงินกู้  
- กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.50
- กู้สามัญ(บุคคลค้ำประกัน)
6.50
- กู้สามัญ(ใช้หุ้นค้ำประกัน)
5.75
   
   
เงินฝาก  
- ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.00
- ฝากประจำ 3 เดือน
1.75
- ฝากประจำ 6 เดือน
3.50
- ฝากประจำ 12 เดือน
4.00